Všeobecné smluvní podmínky

Smluvní podmínky pro vzdělávací akci „kemp Speak Out“

platné od 1.3. 2016 pro rok 2016

Smluvní vztah mezi spolkem Jazykové centrum a účastníkem (resp. jeho zákonným zástupcem) se řídí ustanoveními Občanského zákoníku a je upraven těmito podmínkami.

I. Smluvní strany

1. Jazykové centrum, z.s., se sídlem Vondroušova 1191, 163 00 Praha 6, IČ: 68382316 (dále jen "pořadatel")

2. Účastník Speak Outu, resp. jeho zákonný zástupce (dále jen "účastník")

 

II. Rozsah plnění

Pořadatel poskytuje svoje služby účastníkům kempu Speak Out na základě přihlášky účastníka. Rozsah plnění zahrnuje zajištění programu, ubytování a stravování po dobu konání kempu. Z účasti na kempu nevyplývá pro účastníky právo na žádné jiné plnění a služby.

 

III. Vznik smluvního vztahu

Smluvní vztah (smlouva) mezi pořadatelem a účastníkem vznikne při současném splnění následujících bodů:

1. Účastník je ve věku 15 –22 let (ke dni nástupu na kemp)

2. Účastník vyplní on-line formulář přihlášky na internetových stránkách pořadatele.

3. Pořadatel potvrdí (e-mailem nebo telefonicky) účastníkovi přijetí přihlášky.

4. Účastník uhradí ve lhůtě stanovené platebními podmínkami účastnický poplatek, který je uveden na pozvánce a na internetových stránkách pořadatele. V této lhůtě musí být částka připsána na účet pořadatele č. 2400416979/2010 u Fio banky a to se správným variabilním symbolem (42 + posledních 6 číslic telefonního čísla zadaného při registraci).

5. Při nástupu na kemp účastník odevzdá:

  1. Podepsanou závaznou přihlášku na kemp Speak Out.

  2. Podepsaný souhlas s těmito smluvními podmínkami

  3. Prohlášení o bezinfekčnosti

  4. Kopii kartičky pojištěnce pro případ nutnosti lékařského ošetření během pobytu.

6. Pořadatel si vyhrazuje právo odmítnout účastníky, zejména v případě naplnění kapacity, resp. Zrušit akci v případě malého počtu účastníků. V takovém případě pořadatel vrátí již zaplacený účastnický poplatek účastníkovi v plné výši.

 

IV. Organizace kempu

1. Pořadatel nezabezpečuje společnou dopravu na kemp.

2. Účastník (resp. jeho zákonný zástupce) je povinen zajistit určený čas příjezdu na kemp a odjezdu z něho.

3. Program a průběh kempu zajišťuje tým pořadatele. Za jeho průběh je zodpovědný hlavní vedoucí. Zákonní zástupci účastníka ho v případě potřeby mohou kontaktovat telefonicky na čísle uvedeném v Informacích pro účastníky a na webových stránkách.

4. Program tábora je zaměřený na prohlubování znalostí anglického jazyka formou konverzace, neformálního vyučování a volnočasových aktivit pod vedeních zahraničních lektorů. Kemp je zároveň založen na práci s mládeží v duchu křesťanských hodnot, upevňování charakteru a budování hodnotového systému jako prevence proti rizikovému chování mládeže.

5. Po dobu kempu mají účastníci zajištěné ubytování a celodenní stravování v domově mládeže. Různé formy diet jsou poskytovány podle možností jídelny (je potřeba uvést v přihlášce).

6. Rodiče a návštěvníci účastníků nemají přístup do ubytovací a stravovací části zařízení bez souhlasu hlavního vedoucího.

7. Pořadatel nedoporučuje účastníkům brát na kemp předměty vyšší hodnoty (např. drahé oblečení, elektroniku) a vyšší částky v hotovosti. Pořadatel nezodpovídá za osobní věci účastníků a není povinen řešit jejich ztrátu.

8. Na kemp (a do areálu DM) je zakázáno brát alkohol, cigarety, drogy či jiné návykové látky, pyrotechniku, léky (s výjimkou těch, které jsou uvedeny v přihlášce), jakékoliv zbraně a jiné nebezpečné předměty.

9. Pořadatel nezajišťuje pojištění účastníků.

 

V. Pravidla chování na kempu

1. Student je povinen řídit se Řádem kempu Speak Out, který je na webu pořadatele, dbát pokynů hlavního a dalších vedoucích kempu a zdržovat se chování, které by mohlo poškozovat ostatní účastníky či cizí majetek.

2. V případě nevhodného chování účastníka, jako např. nerespektování pokynů hlavního vedoucího, agresivita, vulgarismus, požívání či držení alkoholu, kouření v areálu DM, užívání omamných látek, poškozování majetku, rušení nočního klidu nebo jiného porušení Řádu kempu je účastník na základě rozhodnutí hlavního vedoucího povinen bezodkladně a bez nároku na vrácení poplatku či jeho části odjet z kempu (u neplnoletého účastníka zajistí odjezd z kempu jeho zákonný zástupce).

3. V případě, že účastník způsobí v průběhu kempu škodu, je povinen tuto škodu nahradit do skončení pobytu.


VI. Nemoci a úrazy

1. Účastník, který pravidelně užívá léky, uvede toto v přihlášce a upozorní hlavního vedoucího při nástupu na kemp. Pořadatel není zodpovědný za podávání léků, které si účastník na kemp přiveze.

2. V případě závažného úrazu je hlavní vedoucí povinen zabezpečit ošetření účastníka, v případě neplnoletého účastníka také informovat jeho zákonného zástupce.

3. V případě infekčního onemocnění účastníka je pořadatel oprávněn ukončit jeho pobyt na kempu. Účastník má v takovém případě nárok na vrácení nevyčerpané části poplatku.

4. Pokud v případě úrazu nebo onemocnění není možná další účast účastníka na kempu, zákonný zástupce účastníka je povinen zabezpečit bezodkladně jeho odjezd z tábora.

 

VII. Stornopoplatky

1. Účastník má právo před zahájením akce jednostranně od smlouvy odstoupit. Pořadatel je povinen vrátit zaplacenou částku, sníženou o stornopoplatky, na účet objednatele, a to nejpozději do 30 dnů od odstoupení od smlouvy.

2. Při jednostranném odstoupení objednatele od smlouvy je pořadatel oprávněn účtovat stornopoplatky, jejíž výše záleží na důvodu a termínu odstoupení od smlouvy následovně:

a) Do 15.5. - bez stornopoplatku

b) Do 10.6. - stornopoplatek 400 Kč

c) Do 1.7. - z důvodu onemocnění účastníka doloženého lékařským potvrzením 500 Kč, u ostatních důvodů 50 % ceny.

 d) Po 1.7. - 100% ceny.

3. V případě, že účastník z důvodů na jeho straně na kemp nenastoupí, a přitom od smlouvy neodstoupil ještě před zahájením kempu, nebo zruší účast až po jeho zahájení, nemá nárok na vrácení zaplacené částky ani jinou finanční kompenzaci.

 

VIII. Pořizování fotografií, audio a video záznamů

Účastník (resp. jeho zákonný zástupce) bere na vědomí, že v průběhu kempu budou pořizovány fotografie, audio a video záznamy účastníků, a souhlasí s veřejnou prezentací těchto záznamů na webových stránkách pořadatele, sociálních sítích a s jejich použitím k propagačním účelům pořadatele. Tento souhlas může účastník kdykoliv odvolat. Při pořizování těchto záznamů nebude porušeno právo na soukromí účastníků.

 

IX. Závěrečná ustanovení

1. Tyto všeobecné smluvní podmínky nabývají platnosti a účinnosti 1. března 2016.

2. Vyplněním přihlášky bere účastník na vědomí a souhlasí s těmito smluvními podmínkami. Účastník stvrzuje v přihlášce, že těmto podmínkám rozumí a v plném rozsahu je respektuje.

3. Účastník souhlasí s použitím osobních údajů z přihlášky a dalších dokumentů v souladu se zákonem č.101/2000 Sb. pro potřeby pořadatele. Pořadatel se zavazuje neposkytovat tyto osobní údaje třetí straně.